Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 34 min 53 sek siden

Etterlyser min oldefar Mikkel Johannesen, født 1857. Mest sannsynlig på Hedemarken. Vang, Ringsaker, Furnes. Han forliste på havet. kaptein på seilskute. Har ikke årstall for forliset. sønn, min farfar Karl Magnus født 8 okt 1886 Skiptvet, Østfold

5. januar 2019 - 13:26
Takk for tips Terje, skal eventuelt sjekke med Hamar statsarkivet senere. Har selv vært med å distribuere bøkene om Sjøens helter, Skogsmatrosen etc. Jobber for Forlagssentralen. Skal prøve med et nytt forsøk på å få kontakt og opplysninger fra min gamle Onkel i Moss. Han var tidligere sjef for verftet Moss og hadde kapteingrad så han kunne ta ut de nye fartøyene på jomfruturen når de var ferdigstilte. Ellers var farfar, Karl magnus Hansen på seilskuter fra ca år 1900 som 14 åring. Avanserte til 2 styrmann og var en såkalt Capehorner rundet Cape Horn med seilskute og minimum 300 nautiske mil seilas ved runding. Var vist 2 styrmann på Lancing som var en av verdens raskeste båter/skarp seiler . Slo damperene med glans på diverse kryssninger/overfarter. Han ble senere skipsfører/kystskipper innenriks. Var dog over til Sverige og opp Väneren også. Kjørte vistnok Blindleia, nærmest i blinda. På slutten kun i indre Oslofjorden. Holdtpå til han var 70 år. Min egen karriere ble kun byssegutt på Kielferja. Dette var i 80/81, ville ut videre men var begynt å bli vanskelig å få hyre særlig i byssa i handelsflåten for Norske. Så ble Kokk i land noen år og 15 mnd i marinen.

Emigrasjonsprotokoller

5. januar 2019 - 13:24
I henhold til arkivkatalogen for arkivet Bergen Politidistrikt skal det finnes emigrasjonsprotokoller fram til 1970. Når de søkbare emigrasjonsprotokollene i Digitalarkivet er avgrenset til perioden 1874-1930, må det sees i sammenheng med at registreringen ble utført på 1970-tallet i regi av Universitetet i Bergen, som grunnlag for forskning, jf. kildeinformasjonssida. Kanskje hadde man ikke behov for å registrere lenger enn til 1930, og kanskje hadde man ikke finansiering til å registrere mer. Jeg vil også anta at de yngste protokollene på dette tidspunktet ennå ikke var avlevert fra politiet til Statsarkivet i Bergen.

Etterlyser min oldefar Mikkel Johannesen, født 1857. Mest sannsynlig på Hedemarken. Vang, Ringsaker, Furnes. Han forliste på havet. kaptein på seilskute. Har ikke årstall for forliset. sønn, min farfar Karl Magnus født 8 okt 1886 Skiptvet, Østfold

5. januar 2019 - 12:41
Ok, takk for oppklaring. J mente å skrive 1900 men ble tydeligvis feil. Trudde det kunne være info om foreldrene men da var d jo hans egen konfirmasjon. Setter stor pris på deres hjelp alle sammen😊👍

Arve Pedersen Haugen i Stange

5. januar 2019 - 12:31
Har sett den konfirmasjonen, men det blir vanskelig når en ikke finner foreldrene.

Etterlyser min oldefar Mikkel Johannesen, født 1857. Mest sannsynlig på Hedemarken. Vang, Ringsaker, Furnes. Han forliste på havet. kaptein på seilskute. Har ikke årstall for forliset. sønn, min farfar Karl Magnus født 8 okt 1886 Skiptvet, Østfold

5. januar 2019 - 12:14
Har fått tak i forfatter av bygdebok fra Skiptvet, boka bind 3 so er aktuell skal finnes på biblioteket der i Skiptvet. Skal kontakte de til uken, og prøve å få tatt en tur dit samtidig med et besøk til min gamle onkel i Moss for å prøve å få lirket ut noe mere utfyllende info fra han om Oldefar Mikkel Johannesen.

Emigrasjonsprotokoller

5. januar 2019 - 12:08

Emigrasjonsprotokoller

5. januar 2019 - 11:55
Hei, Det er passagerlister på Ancestry.com. Vi er fler på forumet med abonnement som kan gjøre oppslag for deg. Her er noen ved navn Sunde, om det er aktuelt.

Etterlyser min oldefar Mikkel Johannesen, født 1857. Mest sannsynlig på Hedemarken. Vang, Ringsaker, Furnes. Han forliste på havet. kaptein på seilskute. Har ikke årstall for forliset. sønn, min farfar Karl Magnus født 8 okt 1886 Skiptvet, Østfold

5. januar 2019 - 11:39
Det står ikke 30/9-1930,men 30/9.1900 "Konf. 30/9.1900" Og det var vel ved vielsen i 1926 at den datoen sto,ikke ved vielsen i 1924. Det var konfimasjonsdatoen til Karl Magnus.

Gårdsmatrikler og definisjon av en "Gård"

5. januar 2019 - 11:31
Supert! Tusen takk for informativt svar.

Etterlyser min oldefar Mikkel Johannesen, født 1857. Mest sannsynlig på Hedemarken. Vang, Ringsaker, Furnes. Han forliste på havet. kaptein på seilskute. Har ikke årstall for forliset. sønn, min farfar Karl Magnus født 8 okt 1886 Skiptvet, Østfold

5. januar 2019 - 11:25
Farfar , Karl magnus Hansen var først på utenriks, avanserte til 2 styrmann på seilskuter. Senere ble han kystskipper/skipsfører og seilte fra Trøndelags kysten til Sverige, t.o.m. på Väneren. Seilte mye i Oslofjorden. Ser og vet at de bodde i både Oslo og hadde hytte på Kolbotn mot Bekkelaget/ Nordstrand. Nevnte Dønn Knut var altså født på Hegholmen fyr, De må ha bodd der med han s første kone, Olga. Ser senere at brud nr 2 som j ikke kjente til , Sigrid Marie Iversen sin far var fyrvogter på nevnte fyr, Hegholmen. De må ha bodd der ute. En søster av Knut, Ingrid som ble født i 1920 står oppført med fødested Steilene. Dette er en godt kjent plass for meg da jeg jo er født på Nesodden. Steilen3 ligger rett utenfor Allværn . Der var det også fyrvokterbolig, og senere vil jeg tru de store tankene med Bensin eller hva det var som lå på en av de øyene. Var der flere ganger med far Per Hansen og lå over der i telt. Til giftermål i 1924 med Sigrid Marie Iversen . I skjemaet Under Karl magnus Hansen sine foreldre, Mikkel og Grethe står det et ord jeg ikke klarer å tyde, etterfulgt av datoen 30/9-1930. Kan du/dere tyde dette ordet? Tenkte det kunne ha noen betydning i søket etter oldefar Mikkel Johannesen.

Gårdsmatrikler og definisjon av en "Gård"

5. januar 2019 - 11:09
I matrikkelen er det ikkje vel ikkje noko som heiter "gardsbruk". Matrikkelen deler eit område inn i gardar med gardsnummer, her (1886) "Valviken" gnr. 43, gammalt nr. (dvs. i 1838-matrikkelen) 98. Kvar gard har eitt eller fleire "bruk", som er tinglyste deleiningar av garden. I 1886 vart dei nummererte fortløpande frå 1 (her til 9). Alle jordeigedomar vil få eit bruksnr., og det er ikkje noko anna krav enn at dei må kunne definerast i terrenget. Ei nausttomt kan vere eit "bruk". Verdisetjinga i "mark" og "øre" gjev ein peikepinn om storleiken eller bruksverdien. mark/øre er ikkje pengar, men relative mål. dvs. at bnr. 8 Gullholmen (6 øre) er verd 6/188 av bnr.9 Valvika (1 mk 88 øre). Dersom sistnemnde er eit rimeleg stort gardsbruk som ein familie kan leve av, kan førstnemnde vere bustad for nokon som lever av noko anna (fiske, handel, frakt, ....)

Emigrasjonsprotokoller

5. januar 2019 - 11:06
Hei! Jeg lurer på hvorfor det ikke finnes emigrasjonsprotokoller over Bergen etter 1930. På forhånd takk for svar. 🙂 Mvh Rolf

Straffen for leiermål

5. januar 2019 - 10:52
Jeg kan tilføye at Rolf ikke var eier av garden Molden. Det nevnes ikke noe jordegods i fortegnelsen, kun husdyr, kornavling og alminnelige bruksgjenstander.

Dåpsoppføringen til Elling Olsen Berdal f. ca 1819 antageligvis i Sogn og Fjordane, "født på Enga u Viig"?

5. januar 2019 - 10:51
Klarer du, eller andre, å tyde det som står i skiftet? Det er veldig uklart for meg. Det er jo endel, men først og fremst det som står om Elling?

Gårdsmatrikler og definisjon av en "Gård"

5. januar 2019 - 10:50
Har funnet opplysninger om at min tippoldefar drev et bruk på en værutsatt holme. Så da lurte jeg på hva som ble definert som et "Gårdsbruk". Kom f.eks. beitemark for husdyr under denne definisjonen, eller måtte det være dyrket mark? På forhånd takk for svar. http://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=1437&gnr=43&fbclid=IwAR1BdDgOQIWQKi9vQX9fQvgTHfnzdCIv2IKHuk2jfJaRDwenocMNA4Uo1_Q

Straffen for leiermål

5. januar 2019 - 10:46
Her har jeg skrevet av innledningen og avslutningen av denne saken. Det framkommer at Rolf Larsen Molden var gift med Aase Molden og at han hadde hatt et forhold til ei tjenestejente hos Peder Molden som et Anne Amundsdatter Jens Madtzen Soerenschriffuer Offuer Hadelandtz och waldris fougderie, Sampt Jacob winormb Olle Søff Endre Linstad, Guldbrand schierffuen Endre schierffuen och peder Lunder Eedsoernne Laugretes Mend i grans prestegield paa Hadeland, Giør witerlig at Anno Christi 1658 den 16 Aprilis ware vi effter Louglig till Neffning, forsamblede paa en Gaard kaldes Molden ibm der Effter Befalling Rigtig at Registerer och optegne den paa Boennde Rolff Lauridtzen Moldens Boe och formue efftersom hand skall Haffue begaaede Løs Lejermaall wdi Sit Egteskabff med it quinde folch ved Naffn Anne Amundtzdater, da tiennende Hoes peder Molden sammestedtz. Offueruerende Erlig welagt och forstandige mand Niels Bendtzen kong Ma foget ibm: bøjde Lensmanden Lauridtz Jordstad med dannemend flerre, huor da for os Er bleffuen frembuist som effter følges ………............ Naar forschreffuene Bortschyldige Gielld Sampt Børennes fæderne Arffue laad fra om rørte boes formue, kortes och aff tages Bliffuer till offuers Igien it Hundrede och Halffottende daller Tholff schielling Huor aff dennd Halffue part till kommer forne Rolff Moldens Egte høstru Asse Molden, Och dend Anden Halffue part Som er 53 ½ dlr j ₻ 6s. Att tillkomme Ermelte Rolff Molden som formedelst forberørte hans forseelse wnder hans kongl: Maytz schulle forbrydes Saaledes aff os at werre Registerit och befunden Som forschreffuet Staar winder wi med wores Zegeneter Actum Anno die et [supra] Jens Madtzenn Egen hand [7 segl]

Arve Pedersen Haugen i Stange

5. januar 2019 - 9:27
Samme konfirmant,på Nye DA https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000930277

Arve Pedersen Haugen i Stange

5. januar 2019 - 9:26
Sjekket basen "Konfirmerte i Stange prestegjeld 1762-1787" på gamle DA. Kun denne kandidaten finnes med navnet Arve Pedersen. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=kf04171762&gardpostnr=1681&personpostnr=1681&merk=1681#ovre

Arve Pedersen Haugen i Stange

5. januar 2019 - 9:18
Det var stor sprik i hans alder. Telling 1801:Født 1768 Død i 1838:(85 år) 1753

Sider