Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 55 min siden

Facebook-grupper for lokalhistoriske bilder?

15. august 2020 - 17:37
Ikke facebook men bilder fra hele Norge. https://digitaltmuseum.no/

Gerhard Schønings Aaboe-anetavle

15. august 2020 - 17:30
I et beslektet emne har jeg fått hjelp til å finne Søren Andersens universitetsimmatrikulering: https://forum.arkivverket.no/topic/253312-presten-søren-andersen-skolegang-sent-1500-tall/ Det er ikke mye detaljer å hente der, men jeg finner en Severinus Andreæ Norwegianus innskrevet i Rostock i sept 1594. Jeg kan ikke skjønne at dette ikke skal være rett Søren Andersen. Det passer perfekt med at han ble res. kapellan i 1601, og det er heller ingen andre Søren Andersen-er å finne i Dahls oversikt, som dette kan være. Jeg finner også Roald Andersen sept 1593 - Roalus Andreæ Norvegianus Nidrosiensis - og Henrik Andersen i sept 1599 (og okt 1601) - Henricus Andreæ Norwegianus. (Også Lars Holgersen som bør ha tatt sin latinskole i Trondheim er oppført her, kun med Norwegianus - Laurentius Holgeri Norwegianus i sept 1601.) Alle altså i september, men det gjelder ikke alle norske studenter. Jeg antar det kan ha med når latinskolen i Trondheim dimitterte sine elever. Mens Lars Holgersen er å finne i København 5 år før, ser det ikke ut til at de tre Anderssønnene har studert ved noe annet universitet. Jeg mener derfor å ha hold for å si: - Søren Andersen er ikke sønn av en dansk prest og da heller ikke Anders Christensen, sogneprest til Hjørlunde på Sjælland. - Søren Andersen i Bud er derimot av norsk opphav. - Søren Andersen er nokså jevngammel med Roald og Henrik Andersen som vi vet er brødre, sannsynligvis yngre enn Roald og eldre enn Henrik. - Søren Andersen får eksakt samme utdannelse som Roald og Henrik. Alle studerer ved Rostock og begynner der i september. Alle ser ut til å få sin stilling som prest ganske raskt etter utdannelsen. Roald fra senest 1599, 6 år etter innrullering, Søren fra 1601, 7 år etter innrullering. Henrik i 1607, 8 år etter første innrullering, men har da vært kapellan i "lang tid". Dette beviser selvfølgelig ingenting, men jeg synes ikke det svekker min teori om at Søren også er sønn og ikke en dattersønn av Anders Eriksen. (Hagerup-navnet kommer følgelig ikke fra Hr. Søren Andersen i Bud. Det underbygges av at den eneste dokumenterte sønn til Søren Andersen, Herr Anders Sørensen i Vefsn, aldri er sett med det navnet. Hagerup kan vel allikevel ha kommet med de to Sørensdøtrene, men de er i så fall ikke døtre av Søren Andersen.)

Adressebøker for Bergen

15. august 2020 - 16:54
Ok, takk for svar. Jeg kan sende en henvendelse til NB.

Presten Søren Andersen skolegang sent 1500-tall

15. august 2020 - 16:39
Jeg har fått ei liste over tilgjengelige kilder til norske studentfortegnelser av Lars Ove Wangensteen. Den sier at jeg i grunnen har funnet ut det som kan finnes ut om Søren Andersens studentliv. Oversikt over elever fra Trondheim Katedralskole finnes ikke så tidlig: Og for Rostock er det bare de to tidligere nevnte kildene: Og de sier begge det samme - kun immatrikulasjonstidspunktet og hans latinske navn Severinus Andreæ Norwegianus.

tyding av skjøte fra 1863

15. august 2020 - 15:34
Da følger ‹revidert utgave›. Det hjalp betraktelig med lenken, litt færre spørsmålstegn og flere korrigeringer, men fremdeles ‹hullete› dessverre: [Glemte ‹bruksanvisning›: «(?)» etter et ord = usikker på ordet. «(??)» = klarer ikke ordet. Ord +?? = usikker på deler av ordet.] 01 2. læst Skyldsætningsforretning. Aar 1863, den 26 Marts blev 02 efter forlangende af Tollef Johnsen Hylleraasen en Skyldsætnings- 03 forretning afholdt paa Søneshagen, for at skyldlægge en Anpart 04 af Gaarden L.Nr. 58b Hylleraasen, af Skyld 20 Skilling, i Trysil [ny side] 01 Trysils Maanedsting den 26 Marts 1863 02. Thinglag. Forretningen betientes af undertegnede af Fogden op 03. nævnte Skjønsmænd, Ordfører I. Landgraff, Gaardbrugerne Halvor 04 Pedersen Fladhagen, Halvor Torgalsen Sørhuus og John Gjærmundsen Øst- 05 by. Hvor da fremlagdes Fogdens Opnævnelse af 26: Marts d. A. – Den 06 kjøbte Andeel bestaar af. Indgjærdingen hjemme, hvor Husene ligger, 07 nordligst af Indgjærdingerne, der tilhører Hylleraasgaardene – Brende(?) 08 Sildre(?) , Bastalsfæ?? og Lillesøaasen, begrændsede ved Gjærde, hvilke 09 fortiden bruges af Rekvirenten. – En Slaat, kaldet Østenfjældslaatten, 10 uden Grændseskjæl. – En Myrslaat, kaldet Rødalen, uden Grændse- 11 skjæl – En Engslaat, kaldet Knudslaatbakken(?), grændsende mod Øst 12 til John Johnsen Mellemhylleraases Slaat sammesteds og adskildt fra 13 denne ved nogle bjerketreer, hvori Mærke. En Myrslaat kaldet 14 Kjærringmyren, paa Røaasen, grændsende mod Nord til John Johnsen 15 Mellemhylleraaases Slaat samme steds og adskildt fra denne ved en 16 blødmyr(?), der ei slaaes. En Myrslaat, kaldet Stormyren, ligele- 17 des grændsende mod samme John Johnsens Slaat mod Øst og der 18 begrændset ved et Raa??. Samtlige de nævnte Slaatter 19 har ingen anden Angrændsende end den nevnte John Johnsen Hyl- 20 leraasen. Fremdeles tilhører hans Andeel nogle smaa Myrslaat- 21 ter østenfor Gaarden, uden at han ved at opgive andet Kjends- 22 mærke paa disse end at de stadigen har været brugte af Rekvirenten 23 og hans Fader. – Lagrettet, der kjender den kjøbte Andeel, antager 24 at den bør forholde sig til hovedbøllet som 1 til 2. – Den kjøbte An- 25 deel faar altsaa an skyld af . . . 10 Skllg og den gjenværende Deel . . . 26 10. Gjør Skylden 20 Skilling. – Ved denne Forretning er intet 27 nyt Sameie stiftet. G. Landgraff. H. Fladhagen H. Sør?? J. Gjærmundsen Mvh

Kaufmann

15. august 2020 - 14:45
Jeg har funnet igjen Anna Maria Dorothea Kaufmann i byregnskapene for Bergen 1762-4. Hun bodde på rode 15 husnr. 56, (Krinkelkroken ?) 1762: "Anna Maria Kaufmann" https://media.digitalarkivet.no/view/49622/121 1763: "Anne Marj Kaufman" https://media.digitalarkivet.no/view/49623/111 1764: "Marja Dorethea" https://media.digitalarkivet.no/view/49625/22 I samme byregnskap 1764 s.52 er hun også nevnt, men klarer ikke tyde hva som står om henne: https://media.digitalarkivet.no/view/49625/52

Adressebøker for Bergen

15. august 2020 - 14:41
Adressebøkene er publikasjoner og ikke arkivsaker, og dermed ligger det til Nasjonalbiblioteket å digitalisere dem og publisere dem på nb.no. Når Digitalarkivet har et større utvalg av adressebøker fra Kristiania/Oslo, skyldes dette at de ble digitalisert på et tidspunkt for Nasjonalbiblioteket ennå ikke hadde kommet i gang med digitalisering av adressebøker. Det er nå en felles forståelse mellom Arkivverket og Nasjonalbiblioteket om at digitalisering av adressebøker og andre publikasjoner ligger til Nasjonalbiblioteket; Arkivverket vil i høyden digitalisere egne publikasjoner. Når du ikke finner adressebøker for Bergen på nb.no, skyldes nok dette at Nasjonalbiblioteket ennå ikke har digitalisert sine eksemplarer, for jeg vil anta at Nasjonalbiblioteket har - eller kan skaffe - eksemplarer. Du bør derfor henvende seg til Nasjonalbiblioteket og prøve å påvirke rekkefølgen i deres i digitalisering. Det skal visstnok være mulig å påvirke i så måte.

Fangeprotokoll.- Gefangenen-Buch - Forkortelser

15. august 2020 - 14:36
Så fiffig! Trodde jeg allerede hadde ordnet det, men nå er det hvertfall gjort 🙂

Fangeprotokoll.- Gefangenen-Buch - Forkortelser

15. august 2020 - 14:32
Da du registrerte deg, godtok du samtidig å bruke fullt navn som visningsnavn! Dette bør du følge... Bruksanvisning for hvordan endre visningsnavn: https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name

Facebook-grupper for lokalhistoriske bilder?

15. august 2020 - 14:24
Her er en gruppe som heter "Norge før i tiden" https://www.facebook.com/groups/189512717887852/?ref=bookmarks

Skillingsvise om Asle på Aslegård, Hole, Buskerud

15. august 2020 - 14:19
Mulig nr 7 her er Sørine Olsen sitt barn? men det er i Asker og ikke Lier? https://www.digitalarkivet.no/kb20060315010785 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003888527 og disse https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003884372 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002113498 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002114392 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002114758 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002116021 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002118547 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002116561 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002117566 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002117602 og denne https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003885055 og disse her hvor faren er den samme på alle https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003885746 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003886456 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003888113 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003889910 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002104203 Kan se ut til at dette er to eller tre forskjellige Sørine Olsdatter, hvem av dem kan være den rette?

Skillingsvise om Asle på Aslegård, Hole, Buskerud

15. august 2020 - 14:18
Tusen takk 😉

Nicolai Holbæk Thrane - Tønsberg

15. august 2020 - 13:39
Far til Nicolai Holbek Thrane, Peder Sørensen Holbek, var sønn av Søren Pedersen Holbek, skipper, handelsborger og fattigforstander i Tønsberg. Han begraves i Byrum Sogn på Læsø i Danmark 13. juni 1708: "Onsdagen d. 13 Junj Klocken 9 (3?) Slet begrafuis Schipper Søfren Pederson fra Tønsberg i Norjg, [......] paa Lessøe udj Mellemste Sogn, Var 2de gange gifft, Ved 1ste Qvinde auflet 7 børn, 4 Sønner og 3 døttre og huor af 1 Søn og 1 daatter igien lefuer, Ved den 2den Qvinde auflet iligemaade 7 børn, 4 Sønner og 3 døttre, huor af 3 Sønner og 2 døttre igien lefuer. Var gammel = 59 Aar, og 5 Maaneder, blef lagt i Kirchen." Sønnen Peder får han med sin andre kone, Else Nilsdatter Riis. Søren og Else blir viet i Tønsberg (Vår Frues kirke) 15. desember 1696. Hun gifter seg på nytt 20. februar 1714 med løytnant i marinen, Jens Povelsen Smidt, som dør i 1735. Mvh Otto

Facebook-grupper for lokalhistoriske bilder?

15. august 2020 - 13:37
I en jungel av facebookgrupper så lurte jeg på om noen kunne gi tips til grupper med fokus på historiske bilder, gjerne Ørlandet og Luster, men alt er av interesse. Her er to jeg vet om: Historiske bilder fra Værøy og Røst https://m.facebook.com/groups/1443192169238513?group_view_referrer=profile_browser Drammen - før og nå https://m.facebook.com/groups/461125483922504?group_view_referrer=profile_browser

Presten Søren Andersen skolegang sent 1500-tall

15. august 2020 - 13:03
Denne er jo mer oversiktlig en den linken jeg fant til Rostock fordi den kun har de norske studentene. Men akkurat samme informasjon - kun navn. Så da er det kanskje ikke noe mer info å hente.

Presten Søren Andersen skolegang sent 1500-tall

15. august 2020 - 13:01
Fant Personalhistorisk Tidskrift på nett: PHT5 Leyden 1675-1800: https://archive.org/details/personalhistori02juligoog/page/n51/mode/2up https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78181/113305 PHT2 Leyden 1575-1674 https://archive.org/details/personalhistori03juligoog/page/n121/mode/2up https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78153/113277 PHT4 Genf 1559-1800 https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79815/114939 NST er jo ikke på nett, men de har jeg. Jeg finner ingen av Andersbrødrene i disse registrene.

Ole Sjurson Hauge alias Ole Severson (1835-1923) - nyoppdaga emigranthuslyd i Dodgeville, WI - ei kjempeutfordring! - fleire born vert sakna - kvar vart det av dei?

15. august 2020 - 13:01
Født 18. april 1874 https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/60722/images/41742_314467-00749?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.266797518.1566871688.1597432537-1291571358.1577234306&pId=151469824

Sider