Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 45 min siden

Utskrift

23. oktober 2020 - 15:51
Jeg har funnet en side i panteregistret fra ; Ber jeg om utskrift får jeg et så lite bilde at det er uleselig. Hvordan får jeg utskrift som er stor nok til å kunne tolke håndskriften? MVH Inge Apneseth

Ole Hans Eliassen Hjelle - Eid/Evenes/Amerika Hvor ble det av ham?

23. oktober 2020 - 15:38
synd at det skal koste 10 US-dollar for å sjekke akkurat den der.

Indeksering av skiftekort

23. oktober 2020 - 15:26
Alle skiftkort som er digitalisert får ett unikt nummer såkalt bildeID som begynner med sk og 14 siffer. Dette nummeret står ikke på skiftekortet men øverst til venstre i headingen. Dette nummeret må Digitalarkivet ha for å gjøre kortet søkbart. En annen sak skiftekortene er sorter etter Sorenskriverembete. Det er ikke angitt prestegjeld/sogn på alle. Når det gjelder utfylling av skiftkort finnes det ingen standardnorm desverre. Fra nesten uleselig håndskrift til skrivemaskinskrift. Det jeg har gjort er å sette inn bildeID og korrekturlest lister (.xlsx) som Digitalarkivet hat motatt fra lag og privatpersoner. Jeg ser du er fra Akershus. Øvre og Nedre Romerike er nå søkbare.

Jag vill få ett utrag om min farfars far

23. oktober 2020 - 15:26
Hej jag heter Ronny Brandin Wilhelmsson och jag skulle vilja få ett utrag om min farfars far och mor och deras utrag om vad dom heter och vad dom hade för namn och min farfars far heter Wilhelm peteson Brandin Wilhelmsson och min hans fru heter Kajsa marit Johanisdotter och gift Brandin Wilhelmsson dom är föräldrar till min farfar wilhelm Brandin Wilhelmsson men han använder namn wilhelm Wilhelmsson i Sverige och var född 1881 den 12 /8 och hans hem vist Rörås och hans föräldrar hade hemvist i Rörås i Norge och jag måste få ett udrag om hans föräldrar som bodde kvar i Norge för jag tänkte lägga till mitt släktes namn Brandin och då måste det vara från Riksarkivet i Norge och enligt svenska arkivet så hade min farfars far och mor sin hemvist i Rörås i Norge så jag skulle vara mycket tacksam eran hjälp med det här så jag kan anta mitt släktes namn mvh Ronny Brandin Wilhelmsson

Ole & Christina Skredderstuen Norwegian Immigrants to Yellow Medicine County, Minnesota

23. oktober 2020 - 14:40
From the history of Vadsø town - Gjert von der Ohe Holm Bergendahl and some of his descendants. (The correct year of birth is 1818, which Anton refers to in a previous post) Brg Ivar

Ole & Christina Skredderstuen Norwegian Immigrants to Yellow Medicine County, Minnesota

23. oktober 2020 - 13:56
Thanks for this info. I am a great great great grandson of Ole and Christine. My mother was an Olson but always told us it used to be Skredderstuen.

Indeksering av skiftekort

23. oktober 2020 - 13:46
hei. Tenkte på 3 felter: 1) Nummer i skiftekort registeret, 2) Sted og 3) Sokn/Prestegjeld. Ser at plasseringen av de feltene som må scannes varierer fra register til register (og muligens inmnen hvert register?) Det kan antakeligvis være en utfordring, For dette registeret https://media.digitalarkivet.no/view/77803/5125 synes det som om nødvendig lesbar felt er plassert konsekvent over/tilliggende vannrette linje og greit å klippe ut lage en bildefil og sende til en applikasjon som kan lese håndskrevet tekst fra eksempelvis en bildefil. Resultatet , ren maskintekst kan det deretter leses som bilde fra skjerm og sendes til en forholdsvis rimelig OCR-applikasjon og legges inn i eksempelvis regneark. Behovet for automatisering av ovennevnte vil være en applikasjon som kan Lese SAMMENHENGENDE håndskrift i et bilde til maskinskrift. Vet ikke om noen av dagens applikasjoner klarer dette? mvh

Hjelp til tyding av skylddelingsforretning

23. oktober 2020 - 13:30
Har skrevet inn den hjelpen jeg har fått i teksten, i tillegg til det jeg har fått til selv. Det som gjenstår som jeg er usikker på har jeg merket med rød skrift i teksten under. Ord som jeg ikke klarer å lese i det hele tatt er skrevet med flere spørsmåltegn (???) i teksten. Delings- og skyldsætningsforretning. Aar 1897 den 4. oktober indfandt vi 4 underskrevne af fogden opnævnte lagrettesmænd os paa gaarden Reppen ytre, gaard no 89, matrikkel no 35, brugsno 2, løbeno 5b i Bindalen preste- gjeld og Bindalens tinglag af skyld ure- (neste side) 1. videret 1 daler 3 ort 16 skilling, nyrevideret 5 m (markteikn, altså skyldmark) 2. 21 øre forat dele og skyldssatte denne eiendom 3. Hvorda! fogdens opnævnelse af 11te juni 1897 ved 4. lægges. Til opmand valgtes Kristian Johnsen 5 Brevik. Begge eiere var til stede og paaviste de i 6 felleskab denne eiendom, hvor da følgen- 7 de deling foretages. Gaarden deles i to parseller 8 hvor en delingslinje blev sat i stenbakken? 9 ved nabomærket cirka 26 meter ovenfor, hvor 10 søveien overskjærer? nabomærket i en nedsat 11 sten merket X gaar derfra efter compas i øst 1/8 12 s til en nedsat sten i søndre ende af ageren. Langs 13 jerde gaar derfra i øst 3/8 n til x i en jordfast 14 sten ved indmarksgrensen. Den nordre parsell 15 af gaarden beholder brugsnr. 2 og tilfaldt Johannes 16 Rafaelsen, den søndre parsel faar 17 brugsnr. 3 og tilfalder Johan Rafaelsen. Skogen 18 deles saaledes: a. teigno. 1 grenser paa østre 19 side til nabomærket, følger søen i vest til h??? 20 ytre, dog falder falder(!!) i søen. Følger saa den 21 ne elv til høieste fjeld. Denne teig tilfalder brugs 22 no. 2. b. Teigno. 2 grenser paa østre side til sidst- 23 nævnte mærke, i syd til søen, til vest til et x i 24 berg lidt indenfor? Indre? Mjølbein?vik, gaar 25 derfra i nordvest 1/8 n til høieste fjeld, tilfaldt 26 brugsno. 3. C. Teigno. 3. Grænser på østre side 27 til sistnævnte mærke, og paa vestre side fra 28 søen efter Mjølbingdalen til høieste fjeld. 29 tilfaldt brugno. 2. d. Teigno 4. Skograbben? paa 30 vestre side af Mjølbingdalen grænser paa østre 31 side til sistnævnte mærke, i syd til søen paa 32 vestre side til et næsten ubestigeligt? berg. 33 Tilfaldt brugno. 2. e. Teigno. 5 Skograbben ??? 34 for Langberget. f Teigno. 6 skogen i Laugber? 35 get og ??? grændser paa østre side til 36 sidstnævnte mærke, i syd til søen, i vest 37 til nabomærket. Disse teige tilfaldt brugno. 3 38 g. teigno 7. ??skogen? i Jutulnæsset? begrænsedes 39 baade i øst og vest af slette? berg. Tilfaldt brug 40 no 2. h. Teigno 8 grændser paa østre side til 41 Jutulnæsset, følger søen i vest til en med 42 x mærket stor flad, løsliggende sten paa in 43 dre Bjørnåa?, gaar derfra i nord til høieste Bjø- 44 rnaahei. Denne teig tilfaldt brugsno. 3. i teigno. 9 45 grændser paa østre side til sistnævndte 46 mærke, følger søen i vest til en x i berg i 47 ???? i Bjørnaahei, følger saa fjeldets? 48 fod? i nord til en x i berg ???? paa Bjørnaa Folie 975 49 heien?, videre efter høieste Bjørnaahei til 50 høieste fjeld. Denne teig tilfaldt brugsno. 2. j teig- 51 no. 10 grændser paa østre side til sistnevndte 52 mærke følger søen i vest til en med X mærket 53 gran ved Bjørnaaelven, derfra i nord efter 54 mærkede trær til det støder? til merke?? 55 litr? k Denne teig tilfaldt no. 2. k. Teigno. 11 grænd- 56 ser paa østre side til sidstnevnte mærke. Føl 57 ger Bjørnaaelven til øverste fossefald op- 58 sat sten mærket X, derfra i øst, nordøst til øst? 59 efter mærkede trær til Bjørnaahei hvorden? ender? 60 med en med X mærked sten. Tilfaldt brugno. 3. 61 L. Teigno. 12 følger elven fra sidstnevnte mærke 61 til en med X mærked gran, lidt nedenfor ??? 61 ???, derfra i øst 3/8 s efter mærkede 62 trær til Bjørnaahei, hvor den ender ved et med 63 x mærket furutre. TIlfaldt brugno. 3. m teig 64 no. 13 grændser paa søndre? side til sidstnevn- 65 te mærke, følger elven i nord til den bøier? i 66 nordøst, hvor der blev mærked x i en stor sten 67 derfra i nordøst 3/8 ø efter mærkede trær til 68 høieste fjeld, tilfaldt brugsno 2. n Teigno. 14 69 begrænsedes paa søndre side af sidstnevnte 70 mærke, paa nordre side af nabomerket og til- 71 faldt brugsno. 3. o Teigno. 15 Skogen i Stoval- 72 nes?, grænser paa østre side til nabomærket 73 følger sten i vest? til en x i berg, i indre kant? 74 af indre Storvalnes, derfra i nord 1/8? v efter 75 mærket trær til høieste fjeld, tilfaldt brugsno. 76 3. p Teigno. 16 grændser paa østre side til sidst- 77 nevnt mærke, følger søen i vest til nabo- 78 merket og tilfaldt brugsno. 2. q Teigno. 17 Sko- 79 gen i Nisnæsset? grændser paa østre side til 80 nabomærked, følger søen i vest til en stor 81 sten, i vestre Nisnesvik?, ???? kal- 82 det mærket med X, derfra i nord 3/8? ?, efter mær- 83 kede? trær?, tilfaldt brugsno. 3. r Teigno. 18 grænd- 84 ser paa østre side til nabomærket, tilfaldt brugsno. 85 2. s Teigno. 19 grændser paa østre side til nabo 86 merket, følger søen i vest til et x i berg ved lille 87 K??kirken derfra i nordøst 2/8 no? til høieste 88 fjeld. Denne teig tilfaldt brugsno. 3. t Teigno. 20 (Ei setning i liten skrift som jeg ikke vet hvor skal plasseres.) 89 grændser paa ???? side til nabomærket. Følger (Mer i liten skrift som jeg er usikker på rekkefølgen på) 90 søen i nordvest til nord til grændsene mellom 91 ind- og utmark, til en med x mærked sten 92 neders i Blesalien sydligste kant, derfra 93 i øst efter mærkede trær til høieste fjeld. Folie 976 94 Tilfaldt brugsno. 3. v Teigno 22 grændser paa 95 søndre side til sidstnevnte mærke, følger siden? 96 i nordvest grændsen mellom ind- og utmark 97 til nabomerket. Denne teig tilfaldt brugsno. 98 2.

Krigsseilerregisteret

23. oktober 2020 - 13:22
@Svein Bjarne Johansen Var dette oppklarende ift. ditt spørsmål?

Kristoffer Sårheim, lensmann på Breim 1616-1624

23. oktober 2020 - 13:13
tusen takk for svar 🙂

En svensk sjöman i Norge med ett engelskt skepp

23. oktober 2020 - 12:22
Her har vi en John Armstrong, angivelig født i Gøteborg, i to folketellinger fra Skottland. Jeg har ikke tro på det var denne John Armstrong som var sjømannen fra Kristiansund. https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=1881Scotland&indiv=try&h=437080 https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?dbid=1101&h=539710&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=1119

Indeksering av skiftekort

23. oktober 2020 - 11:49
Jeg har jobbet noe med å gjøre skiftekort søkbare. Hva mener du ett slikt OCR program skal lese på ett skiftekort. F.eks dette. SAO, Heggen og Frøland sorenskriveri I, H, 1667-1811, s. 13 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216062100013

Kristoffer Sårheim, lensmann på Breim 1616-1624

23. oktober 2020 - 11:48
Han er såvidt nevnt i boken "Breim kyrkje 100 år": https://www.nb.no/search?q="Kristoffer Sårheim"&mediatype=bøker Kapellet befinder seg idag på Asker museum (Vallstads samlinger)

Ole J. Andersen f.20.07.1905 i Bergen, angivelig til USA rundt 1924/25. Er det mulig å finne spor etter ham der.

23. oktober 2020 - 11:47
Jeg hare fått svar fra Statsarkivet vedr dødsjournalen etter Ole's stefar Alfred Severin Andersen som døde i 1935. Han var dessverre ikke nevnt der, enten fordi han ikke var biologisk sønn eller mest sannsynlig fordi familien ikke hadde hørt fra ham siden mora døde i 1924. Jeg tenker at jeg avslutter søket etter Ole. Takk til alle som har bidratt til å få brikkene i dette puslespillet på plass

Hjelp til å tyde tekst

23. oktober 2020 - 11:39
mja... det er vel "Christe"

Hjelp til å tyde tekst

23. oktober 2020 - 11:12
Men det står vel Christi ?

En svensk sjöman i Norge med ett engelskt skepp

23. oktober 2020 - 11:05
Lykke til med funderingen og søket! 🙂 Ruten og tidslinjen til S/S Bravo virker jo å indikere at John Bernard fra Göteborg er en sannsynlig kandidat for sjømannen i Kristiansund, dumt at det ikke var han du lette etter. Jeg regner med at han jeg fant også tok navnet Armstrong i løpet av sin sjømanns-karriere, da det skrives opp i parentes eller anførselstegn flere ganger i HFL, og ikke virker som om det kommer fra foreldrene. (Hvis jeg fant riktig kandidat i Ljung.) Kanskje ikke et uvanlig sjømanns-navn, det høres jo unektelig tøffere ut enn "Andreasson".

Tyding av skyldsetningsforretning

23. oktober 2020 - 10:59
Vel møtt i forumet! På vegen hit aksepterte du ein regel om å bruke fullt namn som visningsnamn; det er fint om du følgjer den regelen (motivasjonen for å hjelpe er langt mindre når den som spør er anonym). https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name Det er uklart om tilvisinga di er rett. Det er éi skyldsetjingforretning her, datert 10.okt. 1846. Er du sikker på at det er den du er ute etter? Det kan vere rett, for tinget (og dermed tinglysinga) er 5.nov. 1846. Det er ein tekst det tek ein del tid å tyde. "Hjelpe med" føreset at du har gjort noko sjølv; elles vert det meir eit oppdrag. (det kan hende nokon her har god tid, men du kan ikkje rekne med det). Det er betre du freistar sjølv, og legg ut det du har fått til - så kan andre evt. hjelpe med resten. (Og om ein ikkje får til noko som helst, har ein kanskje starta med noko som er litt for vanskeleg - og skulle øvd på enklare ting først.)

Tyding av skyldsetningsforretning

23. oktober 2020 - 10:07
Kan gjøre det tydeligere at det jeg er ute etter er grensebeskrivelse og eventuell eiere/kjøpere/selgere.

Hjelp til å tyde tekst

23. oktober 2020 - 9:54
Tusen takk til dåke begge, det var noko slikt eg trudde (dei kjøpte seg eigen gard først i 1863), men hadde lyst å vera heilt sikker. 🥰

Sider