Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 43 min siden

Jølster MINI A1 1696-1728 - Forbetring av indeksering og kjeldeinformasjon

9 timer 30 min siden
Dette bør selvsagt med i merknadsfeltet, og det er herved tatt inn: https://media.digitalarkivet.no/kb/contents/11522 Systemet for kirkebokindeksering baserer seg på inndeling i forhåndsdefinerte "listetyper", kombinert med årstall. Når prestene har ført kirkeboka alfabetisk, kommer indekseringssystemet til kort, fordi bokstavene ikke kan indekseres. Jeg merker meg også at det er noen rene indekseringsfeil og/eller -mangler, som jeg skal se nærmere på.

Jølster MINI A2 1731-1749 - Forbetring av kjeldeinformasjon

9 timer 33 min siden
Dette bør selvsagt med i merknadsfeltet, og det er herved tatt inn: https://media.digitalarkivet.no/kb/contents/11523 Systemet for kirkebokindeksering baserer seg på inndeling i forhåndsdefinerte "listetyper", herunder "notatsider", kombinert med årstall. Når prestene har brukt mange sider til notater av ymse slag, kan ikke indekseringssystemet benyttes til å spesifisere hva notatsidene omhandler, og da blir merknadsfeltet eneste mulighet.

Jølster MINI A5 - Kjeldeinformasjon

9 timer 34 min siden
Dette bør selvsagt med i merknadsfeltet, og det er herved tatt inn: https://media.digitalarkivet.no/kb/contents/11526 Systemet for kirkebokindeksering baserer seg på inndeling i forhåndsdefinerte "listetyper", herunder "notatsider", kombinert med årstall. Når prestene har brukt mange sider til notater av ymse slag, kan ikke indekseringssystemet benyttes til å spesifisere hva notatsidene omhandler, og da blir merknadsfeltet eneste mulighet.

Emigrasjon? Erling Andersen(Larsen) f. 1898 i Skedsmo.

9 timer 45 min siden
Ja. Hastverk er lastverk. 😎

Når ble folketellingen for 1885 tatt opp i Arendal

9 timer 54 min siden
Mange takk. Jeg regner med 31 desember 1885? jeg er på jakt efter en eldre dame som døde omrent på denne tiden og forsøker å finne ut ut hom den jeg har funneet i folketellingen kan vre den samme som den jeg leter efter, og det ser det ut til at det er!! Merry Monday, Vennlig hilsen Tore Svenning

tyding

10 timer 23 min siden
Kan det være Tømmermand Kristen Johansen? Og nederst: Skilsmissedok. af 26/4 ...

Magda Feie, druknet i Bergen 1918, Politirapport

10 timer 39 min siden
Noen som har mulighet for å svare på denne angående Politirapport?

Foreldre til Lucie Hansdatter f. 1802 Nyttingnes, kinn

10 timer 53 min siden
Skjønner, da blir det nok vanskelig. Dette blir 12-13 generasjoner tilbake for meg, og må si meg meget fornøyd med å ha kommet såpass langt!! Jeg har dna-testet meg (livingdna) og lastet det opp på myheritage, og vi kan etterhvert håpe på at en fjern slektning fra denne generasjonen oppdages, og at det ikke er match på noen andre i treet bortsett fra ev. søsken til Dordi Olsdatter, og at foreldrene er funnet der. (12-13 generasjoner tilbake blir vanskelig å spore selv i DNA, men det er lov å håpe!) Til info: Grunnen til at jeg starta tråden med dette var for å finne ut litt mer om haplogruppa på morsiden. Etter nærmere research så ser jeg at haplogruppen er litt mer normal enn jeg trodde (ca 5-8% av befolkningen i Norge) K1c2. K1c2a er utbredt i Norge og Irland, og det er ikke sikkert hvor den oppsto. Vi må nok over 1000 år tilbake for å vite nøyaktig hvor den oppsto, og jeg er ikke sikker på om det er K1c2a-undergruppa jeg har🙂 https://www.wikitree.com/wiki/Space:K1c2_mtDNA_Haplogroup Finner faktisk noen som har k1c2 og k1c2a på vestlandet: https://www.familytreedna.com/public/Norway/default.aspx?section=mtmap

Joh. Amundsens strømpefabrikk

11 timer 5 min siden
Tusen takk for god hjelp! Ikke bare fikk jeg opplysninger om Joh. Amundsen strømpefabrikk, men også navnet på mormors halvbror som jeg har lett etter i lengre tid! Mvh Marianne

Når ble folketellingen for 1885 tatt opp i Arendal

11 timer 16 min siden
Hvilket også framgår av tellingsskjemaet: https://www.digitalarkivet.no/ft10050812110001

Emigrasjon? Erling Andersen(Larsen) f. 1898 i Skedsmo.

11 timer 28 min siden
Litt på siden: Ser at Erling er døpt i 1898, men i 1910 står familien registrert med "intet samfunn". Er de to brødrene konfirmerte? Vet du når foreldrene døde? Kan det stå opplysninger om etterlatte/barn i en eventuell dødsfallsprotokoll?

Emigrasjon? Emil Andersen(Larsen) f. 1898 i Skedsmo.

11 timer 28 min siden
Litt på siden: Ser at Erling er døpt i 1898, men i 1910 står familien registrert med "intet samfunn". Er de to brødrene konfirmerte? Vet du når foreldrene døde? Kan det stå opplysninger om etterlatte/barn i en eventuell dødsfallsprotokoll?

Emigrasjon? Erling Andersen(Larsen) f. 1898 i Skedsmo.

11 timer 39 min siden
Du har skrevet Emil i tittelen på tråden, men det er vel Erling som er riktig - jf. dåpen i 1898.

Emigrasjon? Emil Andersen(Larsen) f. 1898 i Skedsmo.

11 timer 39 min siden
Du har skrevet Emil i tittelen på tråden, men det er vel Erling som er riktig - jf. dåpen i 1898.

Når ble folketellingen for 1885 tatt opp i Arendal

11 timer 55 min siden
Folketellingen 1885 er fra 31 desember

tyding

12 timer 8 min siden
Hei. Supert. Tusen takk. Hilsen Mona Sjøli

Fritak fra stadfestelse i kirken av hjemmedåp

12 timer 15 min siden
Mange - litt forsinkede - takksigelser for disse nyttige svarene! Med vennlig hilsen Tore Svenning

Når ble folketellingen for 1885 tatt opp i Arendal

12 timer 17 min siden
Når, så nøyaktig som mulig, ble folketellingen for 1885 tatt opp i Arendal by? Med Vennlig Hilsen Tore Svenning

Diplom Sundal/Bondhus 1580

12 timer 19 min siden
Et forsøk: Wy Efterschreffnne Christopher Fonnbo paa Hatteberg, Hafftordt paa Ænes, Joenn y Skorpenn, Byrre y Gierde, Siuffuord y Nesse, Och Annders persen y Orhaffnn kienndis och giør wittherligtt for alle, medtt the: wortt Obnne breff, att Anno 1580 thenn første dagh October da wore wy wdj Morannger y Edeness kirckesogenn, Thilbednne aff Erlig Menndtt Gaadskalck Samsonnsenn paa thenn enne, och Størcker y Haffskaar, och Knudtt paa Egelanndt, paa thenn Anndenn siide, Och da thiltalitt for:ne Gaadskalck Størck och Knudtt paa alle theris Mede gers wegnne, om enn skiffttesgaardtt som wor Emellom Sunndall och Bunndehuus som hanndt mente att were Indflytt paa Sunndals grund aff denn manndtt som bode paa Bundehuus samme thid wed Naffnn peder, Da ginnge wi thill och lagde snøre fra thenn Øuerste Marckstenn som wy saa att [...], och thill denn Nederste och sette saa the Anndre Marckestene ther effther, och der skall de Nu giere skiffttett gaardenn efftter, Och der Thoge de huer anndre y hanndtt och lodtt sig Nøyge medt paa baade siider. Desligiste thiltaled och gaadskalck samme for:ne Menndtt om No genn seme siøffle som laa y Bunndehusdallenn som hanndtt mintt sig att haffue rett thill att bruge, thill Sunndalsgaardt effther syne breff Liudelse Och de som aager Bundehuus haffde hannom thedtt formeentt? for hanndt skulle driffue sitt fæ offuer Bunndehusgrunndtt naar hand kør thill setter. Da bleffue the saa ther om forligtte att denn som paa Sunndall boer, och denn som paa Bunndhuus boer skulle baade sette y Bunndhuusdallen och Sunndalsmanndtt skulle fry kiøer sitt fæ offuer Bunndhus marctt thill setter och hiem igenn thill skickeligh som forsuarligtt skaa were Deslige thiltalett och gaadskalck samme menndtt om enn Nøstthofftt som kom Sunndall thill, och denn manndtt som bode paa Bunndhuus haffde sitt ther ett Nøstt paa Fordi ther ligger thuenne Nøsttoffther med søenn paa Sunndalsgrunndtt, daa bleffue the saa ther om forligtt Att gaad skalck skulle haffue thenn øfre thofftt thill Sunndall som Nøstid paa siod, och hannd skulle betale Bunndhuusmanndtt samme Nøstt som handt haffde der paa bøgtt, heller hanndtt skulle the aff føre Om de ther om icke forligis kunnde, och thenn westre Nøstthofftt skall lige thill Bunndehuus saa hanndtt maa frytt bøgge Nøstt ther paa, och skall denn manndtt paa Bunndehuus boer, haffue fry forloff at køre fraa søenn och thill Bunndehuus thenn Rette søueig offuer Sunndalsgrunndtt och march som haffuer weritt aff gamell thid, Dog Jordenn icke thill skade. Dette haffuer desse for:ne Menndtt loffuid huer Anndre for sig och theris efftherkommindis Arffuinnge, att wille holde huer anndre ordt fra ordt som forskreffuid staar, att de saa skulle brugge sammme Setterdall y hop medtt Liutinn och Lunnduer effther Baade theris breffs Liudelse, och altt Annditt som breffuitt formelder, Att saa wdj sanndhet hennge wi wore signetter her wnnder dette breff, som skreffuidt er Aar dag och sted Vt Sup:

Mellom-Vågstad i Vormsund (Nes), odelsgods i 1615

12 timer 28 min siden
Da har vi altså disse som eiere av odelsgodset (bondegodset) i Vågstad i 1615: Semming Vågstad (Nes) – eier av 10 lispund (senere eier av over halvparten av Mellom-Vågstad, var nok parten på 32 lispund) Otter Seim (Odalen) – eier av 10 lispund Nils Runni (i Nes) – eier av 10 lispund Sjønne Slåstad (Odalen) – eier av 10 lispund Søren Vågstad (Nes) – eier av 10 lispund Embret Øvre Valstad (Nes) – eier av 10 lispund (han er eier av 25 lispund i Søndre Vågstad i 1647, som er alt bondegodset) Tørris Gundersen Nes (Grue) – eier av 8 skinn Kolbjørn Gundersen Øvre Øyen (Odalen, men opprinnelig fra Nes i Grue, bror til Tørris) – senere eier av 4 skinn, som han kjøpte "tilbake" av kronen Hele Mellom-Vågstad hadde en landskyld på 60 lispund (alt var bondegods, som senere ble 2 parter, en på 32 og en på 28 lispund) Hele Søndre Vågstad hadde en landskyld på 40 lispund (25 var bondegods) Til sammen skal det være eiere av 85 lispund bondegods i Vågstad (Søndre og Mellom). Da mangler eieren/eierne av de siste 15 lispundene.

Sider