Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 11 min siden

Arbeidsgruppe Bunemann

5. juli 2020 - 3:27
. På Geni-siden det linkes til i innlegget over finnes nedenfor gjengitte utsnitt om Anna Alida Meyer fra "Busch, Anthon; Slekten Busch i Rostock, Risør og Oslo, Oslo 1976". Her framgår bl.a. at pleiebarna var ektemannens (ikke hustruens) søsterdatter og (ektemannens) brorsønn. Søsterdatteren er navngitt, men ikke brorsønnen. Søsterdatteren Catharina Elisabeth Johansen er såvidt jeg forstår (av andre kilder) datter av Anna Sophia Busch og Nicolaus Johansen. Det framgår ikke klart hvilken bror som er far til pleiesønnen, men det er muligens snakk om omtalte Ernst Jürgen Busch. Foreldrene til Johan Jacob Thomas Busch (1731-1793) ser ut til å være Bernt Thomassøn Busch (1702-1739) og Amalie Jørgensdatter Hiorth (1706-1738). Foreldrene til hans hustru Anna Alida Meyer (1724-1801) ser ut til å være Henrich Albertsøn Meyer (1686-1741) og Margarethe Hermansdatter Schult-Nieman Schrøder (1699-1772). **** Anna Alida Meyer Rostock hadde på 1700-tallet en livlig forbindelse med Bergen og mange unge menn fra Rostock dro til Bergen og slo seg ned der. Blant disse var Jacob Busch (han benyttet bare navnet Jacob). Bare 15 år gammel reiste han fra sin fedreneby og ankom til Bergen – ifølge det over ham forfattede gravvers – 6. mai 1746. I Bergen fikk han straks stilling som «junge» hos handelsforvalter Heinrich Dwerhagen i gården «Bratten» på tyskebryggen. Etter utstått læretid tok han geselleksamen 20/1 1756, hvoretter han fikk stilling som gesell hos Johan Henrik Bollmann ved kontoret. Bollmann var egenhandler og dermed medlem av Det norske Kontor. I 1759 ble Jacob Busch handelsforvalter i Engelsgården hos sin senere svoger Fredrik Fosswinckel, fra hvem han 17/12 1764 fikk skjøte på en «Handelstue på Kontoret udi Engelgaarden», hvoretter han tok borgerskap som kjøpmann 2/10 1766 og ble i 1768 «Kontorsk egenhandler». I 1768 ble Jacob Busch eier av Fosswinckels stue i Engelgårde. På en kjeller i Engelgården står fremdeles en stein med inskripsjonen «Jacob Busch 1759». Med sin hustru fikk han også flere eiendommer i Bergen. Jacob Busch drev en utstrakt nordlandshandel og fiske ved Island. Utenom handel drev han også adskillig rederivirksomhet. Fra 1776 og til sin død er han i forskjellige skipslister oppført som medeier i følgende skip: «Henricha» på 41 ¾ kommercelest 1780-82 med ¼ part, snau «Engel Gabriel» på 71 kommercelester 1776-1793 med 5/24 parter, galliot «Catharina Margaretha» på 51 kommercelester 1781-1790 med 1/6 part, «Haabet» 1787-88 med 5/16 parter, galeas «Den unge Henrich» på 37 kommercelester 1786-1793 med 5/16 parter, galeas «Den unge Jacob» på 51 kommercelester 1786-93 ned ½ part, galeas «St. Maria» på 27 kommercelester 1781-86 for en del, brigantine «Frau Anna Rebecha» på 78 ½ kommercelester 1781-90 med ¼ part. «Anna Sophia» på 27 kommercelester 1788 for en del og gallionskip «St. Petrus» i 1792 med ½ part. Busch satt således i meget gode økonomiske kår. I en skatteliste for 1789 over formuesskatt betaler han en skatt som svarer til 40.000 rdl. i formue og ved sitt testament av 31/3 1801 disponerte hans enke, som hadde overtatt det halve bo etter mannens død, i alt over ca. 30.000 rdl. Jacob Busch og hustru nød stor anseelse i Bergen og var meget velgjørende, hvilket også kommer til uttrykk i nedenstående gravskrifter. Jacob Busch og hustru hadde ikke barn, men de tok til seg som sine egne Jacob Buschs brorsønn Friedrich Johan Jochim Busch og søsterdatteren Catarina Elisabeth Johansen samt en brorsønn av hustruen for hvem de var i foreldres sted. 25. oktober 1768 opprettet ektefellene gjensidig testament hvorpå de fikk kgl. Konfirmasjon 25. november samme år, hvoretter den lengstlevende skulle beholde det hele bos samlede formue til sin disposisjon og rådighet så lenge han eller hun forble ugift; men skulle den lengstlevende på ny gifte seg skulle der utbetales førstavdødes arvinger 1500 rdl. Hvis lengstlevende døde ugift skulle boet deles likt mellom begge ektefelles arvinger. Ved et nytt testament av 5. desember 1792 forandret Jacob Busch den sistnevnte bestemmelse således at av hans halvdel av boet skulle hans avdøde bro Andreas Joachim Buschs fire etterlatte sønner, nemlig: Jochum, Peter, Hans Jochum og Friedrich Christoffer Heinrich, i alt 3200 rdl., og den avdøde bror Ernst Jürgen Buschs fire etterlatte døtre og en sønn i alt få 4800 rdl. Dernest skulle Henrik Helmers som takk for lang og tro tjeneste få 1000 rdl. Alt det øvrige av sin halvpart av boet testamenterte han til sin søsterdatter Catharina Elisabeth Johansen som var gift med kjøpmann i Bergen Christopher Kahrs. Etter Johan Jacob Buschs død forfattet cand.theol., lærer og leilighetsdikter B. Børretzen et sørgedikt på 12 vers med følgende tekst til gravplate, som er inntatt i Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger 23/11 1793 (diktet er oppbevart i Bergen off. bibliotek nr. B9995). Også i «Neusten Zeitungen» i Rostock 9/12 1793 ble dødsfallet bekjentgjort med fremhevelse av hans omsorg for sine medmennesker. Diktet kan beskues i bildegalleriet. Gift i Bergen i 1768 med Johan Jacob Thomas Busch. Ved reperasjon av Korskirkens kjeller i 1890-årene ble begge ektefellers kister sammen med en del andre flyttet til en fellesgrav på en kirkegård. Til deres bryllup ble forfattet et bryllupsdikt på norsk på 15 vers, og et langt bryllupsdikt på tysk hvorav et eksemplar av hvert er oppbevart i «Det kongelige norske Videnskabers Selskab» i Trondheim. Anna Alida Meyer hadde ved auksjonsskjøte 23/12 1761 kjøpt eiendommen Rode 23 nr. 11 beliggende på Øvregate ved tyskekirken, og denne eiendom ble ektefellenes bolig inntil hun i 1773 arvet naboeiendommen Rode 23 nr. 10, nåværende Øvregate 17 og Rode 23 nr. 20. Den førstnevnte eiendom solgte derfor Jacob Busch i 1775 for 650 rdl. Øvregate 17 var en stor eiendom og en patricierbolig til lenge etter hustruens død. En måned før sin død solgte hun eiendommen og den andre som hun hadde arvet på skiftet etter sin mor ved skjøte av 28/3 1801 for 2400 rdl. til Friedrich Meyer. Etter de forannevnte testamenter overtok hun fellesboet etter Jacob Busch og ble boende i Øvregate 17 til sin død. Hennes bo ble oppgjort privat med H. J. Freuchen og Friedrich Meyer som testamentfullbyrdere og er derfor ikke innført i Bergens skifteprotokoller. Man kan derfor fra skiftet ikke få noen oversikt over boets forskjellige aktiva, men ved testament av 31/3 1801 – ca. en måned før sin død – bestemte hun at av hennes andel av det opprinnelige bo skulle 25.450 rdl. tilfalle private arvinger og 5450 rdl. legater «For å kunne rekke hjelpsomme Hænder til Trøst og Husvalelse for værdige Trængende». Herav skulle 4.000 rdl. gå til et legat under navn av «Johan Jacob Busch og hustru Anna Alida Meyers Legat for fattige Sengeliggende i Bergen» i byens tre hovedsogn, Domkirkens, Korskirkens og Nykirkens menigheter. Kapitalen ble innbetalt i forbindelse med oppgjøret av hennes bo, men ble senere etter pengereduksjonen i 1813 og 1816 omskrevet til 853 Spd. Legatet eksisterer fremdeles. Dets kapital er nå ca. kr. 12.000 – og bestyres av Bergens Overformynderi. Testamentet er inntatt i den såkalte Bergenske kongebrevbog i Magistratens arkiv og en ekstrakt som angår legatet er innatt i Nicolaysen: «Norske Stiftelser» II s. 235 og III s. 605, 622, 643-45 og 656. Etter Anna Alida Buschs død forfattet ovennevnte B. Børretzen: «Betragtninger ved Delæde, Høifornemme Mad. Anna Alia Busch’s Grav», et sørgedikt på 15 vers med følgende tekst til gravplate, som er inntatt i Bergens Adresse Contoirs Efterretninger 9/5 1801 (diktet er oppbevart i Bergens off. bibliotek nr. B9995). Diktet kan beskues i bildegalleriet. Kilde: Busch, Anthon; Slekten Busch i Rostock, Risør og Oslo, Oslo 1976. ****

Erik Thorson Sande alias Erick Thompson - fødd i Luster 1844 - verva seg i borgarkrigen og skal vera avliden på slagmarki, truleg i Georgia - lagnaden hans?

5. juli 2020 - 2:27
Heter Ira i 1860 Folketelling? https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWMG-J5T http://www.norwayheritage.com/udvandret.asp?type=passengerlist&ps=17013&jo=1413 Name: Thor Sande Sex: m Remarks: Residence Lysters Præstegjeld Passenger on: Brig Odin 1854, from Bergen Apr. 24 to Quebec July 2 Source: Newspaper Morgenbladet January 19, 1855 - Transcribed by Trond Austheim - 2000

Dåpen til Knud Syversen f. ca. 1785 i Vågå prgj.

5. juli 2020 - 2:22
Hej! Om Knut nr 12 - på Grev - är din ane (?) så har jag han i mitt släktträd, han är min direkta förfäder också

Oscar Hansen Gommerud

5. juli 2020 - 2:05
Hei. Jeg sjekker ut litt i forhold til min tippoldefar. Han het Oscar Hansen Gommerud, født 6/4 1883 i Vestfossen i Øvre Eiker. Han ble døpt 14.mai 1883 i Haug sokn. Han tjenestegjorde på Vinsvold gård under folketellingen i 1900, giftet seg med Olga Caspara I 1902 og fikk første barn en drøy måned etter bryllupet. Han og kona fikk tilsammen 13 barn, hvorav flere døde unge. Det jeg har funnet ut er at han arbeidet som Gråstensmurer i Kristiania i 1910. Ellers har han blitt oppført som løsarbeider og veiarbeider og barna er født i Skien, Hurum, Vestfossen. Siste barnet ble født i 1923 og da på Bergly i Lørenskog. Kona er begravet i Lørenkog sammen med denene datteren og sønnen pluss en person til. Det jeg lurer på er hvor det ble av Oscar? Jeg har ikke klart å finne noen spor etter ham siden fødselen av Elsa Mary i 1923. Den ene datteren døde av tuberkulose i 1925,.men da er ingen av foreldrene nevnt. Er det noen som kan hjelpe? Ann Kristin Olsberg

Erik Thorson Sande alias Erick Thompson - fødd i Luster 1844 - verva seg i borgarkrigen og skal vera avliden på slagmarki, truleg i Georgia - lagnaden hans?

5. juli 2020 - 1:40
Erik Thorson, son av Thor Torkildson (1817-1874) og Elisabeth Olsdotter (1817-1898), husmannsfolk på Hammaren under garden Sande i Luster, var fødd i Luster 7.4.1844, men utvandra med foreldri til Amerika i 1854 og busette seg i Buffalo Co., WI. Men, då Borgarkrigen melde seg, slutta Erik seg til dei friviljuge. Han skal ha kalla seg for Erick THOMPSON, men det vert fortalt at han miste livet på slagmarki, truleg i Georgia våren 1865. Kan nokon hjelpa meg finna fleire detaljar om lagnaden hans? Eg takkar si mykje på førehand for alle gode tips!

Arbeidsgruppe Bunemann

5. juli 2020 - 0:36
Jeg prøver videre med Einar Dekke f. 24.04.1871 døpt 26.05.1871 nr. 44 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007346021 https://www.digitalarkivet.no/kb20061122040501 konfirmert 08.04.1888 https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002010710 Eks. artium https://www.nb.no/items/ff93854a6db2e7317129c5fb20f6b675?page=1&searchText="Einar Dekke" Det ser ut til at han ble student i 1889 http://runeberg.org/norstud/0325.html Ved 1891-tellingen losjerte han i Kristiania. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721044747 Og siden han ikke var i Bergen i 1893 fikk han visst mulkt for å ikke stille ved sessjons og lodtrekningsmøte for mannskap og rodeforstandere. https://www.nb.no/items/e157c9f1c66aad1de4e0879625de30a4?page=5&searchText="Einar Dekke" 1896 seiling som hobby https://www.nb.no/items/48a75173f139a2d6770d177477504c47?page=83&searchText="Einar Dekke" finnkjølbåt "Jan" FT 1900 Jernstøperibestyrer, bodde i Granbakken https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037323000001 Han hadde aksjer i Damsgårds Jernstøberi https://www.nb.no/items/e50e08e7a15c5534698bc1a2d2af2a30?page=0&searchText="Einar Dekke" Men siden det gikk dårlig med bedriften er det stor sannsynlighet for at han tapte pengene. Skattemelding 1904 https://www.nb.no/items/70a76ed6bb4bf52f1eb672fe5b497ad8?page=1&searchText="Einar Dekke" Søkte komunerevisorpost i 1905 https://www.nb.no/items/27f75934d0afcc4ccf948658c40707a3?page=0&searchText="Einar Dekke" I 1932 gav han en gave til Sjømannshjemmet i New York. https://www.nb.no/items/e234cca4b4da8f80899e494e08f70d42?page=3&searchText="Einar Dekke" Det ser ut til at han beveget seg i det nordiske miljøet i New York https://www.nb.no/items/b1cedfd9281146cde29a919d86831157?page=15&searchText="Einar Dekke" (så det er relativt stor sannsynlighet for at han krysset veier med min manns morfar.) I forbindelse med 60-årsfeiringen fortalte han at han fikk arbeid på biblioteket i New York dagen etter at han gikk i land, og hadde nå vært der i 25 år... Han var ungkar. https://www.nb.no/items/bafed574be962486d291295f8bcadde4?page=0&searchText="Einar Dekke" I følge biografiske opplysninger om studentene studerte han juss i 2 år, men hoppet så av studiene og returnerte til Bergen. Der gikk han to år på den tekniske høyskolen, reiste til Tyskland for å studere jernstøpning, og ble så teknisk bestyrer på Damsgaard jernstøperi. Men i 1907 emigrerte han til USA og fikk arbeid ved New Your Public Library som Manager of the Delivery department, https://www.nb.no/items/a18ec84f788beabff9328d41308cf617?page=77&searchText="Einar Dekke" Han var på besøk i Norge i 19 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000756812 og 1930 https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000766172 Bergens Tidende 28. mars 1953 Vår kjære bror Einar Dekke døde den 14. ds. i Maryland, U.S.A., og ble begravet sammesteds. Bergen i mars 1953. https://www.nb.no/search?q="Einar Dekke"&mediatype=aviser Norsk Handels-og sjøfartstidende 1, april 1953 hadde en notis om levnedsløpet hans.

Mali Larsdatter Oppem(senere Sonstad og Dypvik f ca 1734-1736 i Åsen(Frosta prestegjeld)

5. juli 2020 - 0:05
Ja da jeg har klikket på lenken du la ut Astrid, og takk for den. Synd det ikke står etternavn der inne. Hvis Mali var i Åsen i 1762 ser hun ut til å ha vært i tjeneste i Leangen, Tiller eller Hellem. Er jo ikke sikkert hun var fra Åsen heller. Forsøket jeg gjorde på å gå inn på det Arne Langås hadde lagt ut tidligere på "Avfotograferte slektshistoriske kilder" var før jeg i det heletatt spurte her inne. Siden jeg ikke kom inn på lenken hans, spurte jeg her Kanskje noen har forslag til andre kilder jeg kan lete i, enten på internett eller som eventuelt er mikrofilmet

Looking for information on Bård Saua

4. juli 2020 - 23:38
Looking for information on Bård Saua and his son Steffen Bårdson b.1583. They are from Sauda parish in Rogaland and show up in a family tree on GENI website without any detail or references. Steffen was supposedly born on the Saua farm in Sauda parish. It also says he died at an unknown date on the Øverland farm on Sauda. His name includes the Vetrhus farm. I don't have access to the digital bygdeboks. I was wondering if someone could look up the bygdebok for Sauda and the brukar lists for farm #18 Saude (Saua), #41 Øverland and #51 Vetrhus for this date range. Would appreciate if you could include the digital scan for those pages so I can try to fill in the blanks. It would be appreciated greatly. https://www.geni.com/people/Steffen-Vetterhus/6000000047022953159

Gulbrand Gulbrandsen Valeby – Waleby – Walebye (1747-1800); fra Hvaleby i Gran til Lakkegaten på Grønland; gift med enka Inger Nilsdtr (ca 1745-1809). Notater og spørsmål om familien i Aker og Christiania.

4. juli 2020 - 23:28
Det var en del bondesønner fra Hadeland som reiste inn til Christiania eller nabosognene på 1700-tallet. Noen ble høkere og kjøpmenn. Gulbrand Gulbrandsen Walebye var en slik person. Halvbroren reiste også inn, og andre slektninger. Dette innlegget viser hvordan Gulbrand giftet seg inn i en Aker-familie på Grønland. Mange opplysninger og detaljer mangler. Det er flere lange skifter som nok kan fortelle mer om livet til familien og i forstaden. Flere opplysninger i tingbøker? Kanskje noen andre har arbeidet med samme familie? Hvilket yrke hadde Gulbrand? Kanskje han var slakter, som formannen. Enka Inger føres som bakerkone i 1801. Det har nylig vært et par innlegg i Brukerforum om ham – og hvordan et uekte barn kunne bli ekte – se detaljer under: Det har også vært spørsmål om kjøpmann i Xia. Knud Olsens kone, og mulig forbindelse til «Walebye» https://forum.arkivverket.no/topic/187297-søker-knud-olsen-gift-med-inger-maria-ruud/?tab=comments - comment-1864560 - se også https://www.geni.com/people/Knud-Olsen/6000000041490296538 .. og Jeg har greid å følge familien på Grønland i noen slektsledd, men mye mangler. Det som er mest aktuelt nå er å få på plass opplysninger om Inger Nilsdatter, og hennes første mann Christen Larsen, som har mange etterkommere, mens Gulbrand nok ikke har det, og evt. fylle inn andre data som mangler. Jeg har sett en del i KB for Aker, men bare usystematisk i KB for Xia. Jeg har liten kunnskap om Grønlands-slekter, men finner heller ikke mye litteratur om det. Denne familien bodde på Grønland i 4-5 generasjoner. Det har blitt litt mye informasjon og detaljer. Så kan det brukes videre av andre som er interessert i familiene på Grønland på 1700-tallet. Ellers har jeg Jacob-navnet mitt fra Gulbrands morfar, og det er bakgrunnen for at jeg har interessert meg for Gulbrand. A Gulbrand Gulbrandsen Gulbrand Walebye ble døpt i Gran 12sTrin 1747 av foreldre dragon Gulbrand Halvorsen Molstad (1719-1747) som døde 3 mnd. før barnet ble født, og Ingeborg Jacobsdtr Røken/Røyken i Brandbu (1725-1813). De var trolovet men ikke gift. Gulbrand fikk farens navn, som skikken var når faren var død før dåpen. Ingeborg ble gift i 1753 med Lars Jonsen (1714-1773), og de var bruker på den ene Hvalebygarden. 4 sønner. Den yngste var Hans Larsen som fikk borgerbrev i Xia i 1789 som spekhøker og vertshusholder, seinere kjøpmann, gift x 2, bodde i Xia ved FT 1801, flyttet til København. Eldste sønn Lars Larsen også til utlandet? Ingeborg døde på Nøkleby i Jevnaker hos sønnen Jacob Larsen, og sønnen Jon Larsen døde også der ugift. Familiesammenhengen til Gulbrand bevises ved skifter – etter Ingeborg i 1813 – se skiftekort https://media.digitalarkivet.no/view/39947/5465 og protokoll https://media.digitalarkivet.no/view/25289/719 og etter Jon i 1824 se skiftekort https://media.digitalarkivet.no/view/39947/5471 og protokoll https://media.digitalarkivet.no/view/25290/116 Gulbrand voks opp på Hvaleby. Flyttet til Aker og ble gift med enka Inger Nilsdtr (enke fra 1775). Ett barn Ingeborg Marie, som er 11 år i 1801. Flere? Kan noen finne data for vielsen deres og for dåpen til dattera Ingeborg Marie? Jeg har ikke greid det. Gulbrand Valbye, døde 26.12 1799 (iflg. skiftet), begravet v. Aker 3.1 1801, 56 år, fra Lackegaden, https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002287313 skifte Aker 19,1 1801 15/492b: B 787, N 465 etter Gulbrand Waleby https://media.digitalarkivet.no/view/76084/8503 skiftekort og https://media.digitalarkivet.no/view/23706/500 protokoll Fra skiftet: Gulbrand Walebye – bosted Grønland: Lakkegt under nr. 65 på Generalinde Sehesteds (?) grunn – det nevnes et auksjonsskjøte av 6 juli 1776 og tl. 11.7 + en gård i Lakkegt under nr 52. – auksjonsskjøte 1788, tl. 31.3. Enkas første mann Christen Larsen nevnes. Gulbrands halvbror nevnes – Hans Larsen Hvalbye på «Krydsbye» (=Krossbøl) i Enebakk (men han og familien var i Xia ved FT 1801). Verge og formynder for datteren Sr. Jacob Pettersen, «som har hennes halvsøster til ækte». B: Inger Nilsdatter Enka var Inger Nilsdtr. Hun var 56 år ved FT 1801, var da bakerkone i Lachegaden nr. 65, gift x 2. Dattera Ingeborg 11 år. lenke FT: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058216001088 Lakkegaten var i mange år en hovedinnfartsåre til Christiania fra nord, ned til Grønland der det var bru over elva, og sentralt beliggende for handel og vandel, og andre aktiviteter. Inger Nilsd har med sine 2 ektefeller vært eiendomsbesitter i Lakkegaten, og eide trolig det som seinere ble Vallebyløkken på Grønland. Dette navnet har derfor opprinnelse i gardsnavnet Hvaleby i Gran! Se omtale i Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie av Truls Aslaksby, side 63. Det er sjelden kost at et gardsnavn fra Hadeland finnes igjen i byløkker i Oslo. Aslaksby skriver at Inger? fikk forpaktningskontrakt på løkken i 1769. https://www.nb.no/items/25baa912da1dc606add9bdf68d5c9261?page=67&searchText=Wallebye Hun døde i 1809: Madam Inger Hvalebye, bosted Lakkegaten, begravet v Aker 7.11 1809. 66 år https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002290340 Skifte 21.6 1810, bosted Lakkegt. no. 65. Skifteprotokoll Aker 16/535b. Brutto 3440, Netto 2980 rdl. https://media.digitalarkivet.no/view/76084/8505 Hun var velstående. Døtrene må ha vært attraktive gifteemner. Fra skiftet: Gift 1 med Christen Larsen død, Gift 2 med Gulbrand Wahlbye død. Barn I: Anne Kirstine Larsd, død (døde1803) gm Jacob Pettersen, 3 barn: Inger-Marie, Marthe-Katrine, Wilhelmine (det var flere barn, som var døde, se under) Barn II: Ingeborg-Marie gm kjøpmann Jacob Monsen som er død Spørsmål: Hvem var Inger Nilsd f ca 1745? Jeg har funnet en mulig kandidat: Inger Nielsd «på Grønland» døpt i Aker 14.8 1745; (konfirmert Grønland 1760), av foreldre Niels Christophersen gm Maren Hansd. Lenke til dåp: https://media.digitalarkivet.no/view/7680/90 Er dette riktig Inger? Hvem vet noe om foreldrene? Inger Nilsd ble i 1767 gift med Christen Larsen – se under. Han hadde vært gift før, med Anne Jensd. Jeg har funnet noen skifteavskrifter som forteller om denne familien. C Anne Jensdtr Jens Olsen, døde på Grønland, skifte 1751 gm Mari Hansd, døde på Grønland, skifte 1769 3 barn ved skiftet i 1751 og skiftet i 1769: skifte 8.6 1751: https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1573 ; skifte 20.6 1769: https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1949 1 Anne Jensd gm Christen Larsen Anne var død i 1769 2 Olia Jensd gm Christopher Christensen det samme i 1769 3 Christoffer Jensen 18 år i 1751 f ca 1733 i 1769 gm Karen Christophersd Hvem kan gi opplysninger om denne familien? Det var gjeld i begge skifter. Da dattera Anne giftet seg i 1744, ble de «viet i huset», som tyder på en viss velstand. Likedan var «vielsen i huset» i 1767. D Christen Larsen Christen Larsen f ca 1711, begravet «på Grønland» 29.6 1775, 64 år. ved vielsen «corporal, av Hr. Obr. Pfortens livcompani» (Ulrich Wilhelm von der Pfordten) gm Aker 15.4 1744 pige Anne Jensd «på Grønland» f ca 1711?, begravet 7.4 1757. Vielsen 1744: https://media.digitalarkivet.no/view/7680/122 hun ble begravet «på Grønland» som Anne Jensd, Christen Larsens hustru 48 år. Begravelsen til Anne 1757: https://media.digitalarkivet.no/view/7681/205 Skifte 1757 Lachegaden Grønland 1.4 1757 etter Anne Jensd, skiftekort https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1649 og protokoll https://media.digitalarkivet.no/view/23699/132 Christen Larsen var slakter ved dåpen i 1752 enkemann Christen Larsen gm Aker 29.4 1767 pike Inger Nilsd på Grønland «viet i huset» Vielsen: https://media.digitalarkivet.no/view/7682/124 Begravelsen til Christen Larsen på Grønland 29.6 1775 https://media.digitalarkivet.no/view/7682/178 Skifte i Lakegaden paa Grønland 23.5 1775 – 1.3 1776 protokoll 13/fol 421b etter Christen. Brutto 808, Gjeld 830 (en Gulbrand Gulbrandsen nevnes i skiftet) skiftekort: https://media.digitalarkivet.no/view/76084/2025 , protokoll (smått og utydelig) https://media.digitalarkivet.no/view/23703/425 Hvor kom Christen Larsen fra? Langt skifte i 1775. Kan noe i skiftet fortelle noe om hans herkomst? Christen og Anne hadde 3 barn som jeg har funnet/er nevnt i skiftet: 1 Lars Christensen dp Grønland 14.4 1746 https://media.digitalarkivet.no/view/7680/98 konf. Grønland 1762? uten alder; nevnes i begge skifter. I 1775: for omtrent 12 år siden avreist til England, og siden ingen oppl.? 2 Marte-Marie Christensd dp Grønland 12.5 1748 https://media.digitalarkivet.no/view/7680/144 konf Grønland 1762, nevnes i begge skifter; i 1775 gift med Ole Pedersen. Seinere? 3 Kristine Christensd dp Grønland 1.9 1752 https://media.digitalarkivet.no/view/7681/31; nevnes i begge skifter, ugift i 1775. Seinere? Far slakter ved dåpen 1752 E Anne Kirstine Christensd Christen og Inger hadde 1 barn som jeg har fra skiftet etter faren 1775 og fra skiftet etter mora i 1810 4 Anne-Kirstine Christensd f ca 1768, 7 år i 1775; konf. «Grønland» 1781, f ca 1767. Jeg har ikke greid å finne hennes dåp. Hun har først vært gift med en Hans med sønn Andreas Hansen 15 år i 1801; Vet noen noe mer om dette? Hun ble så gift med Jacob Pettersen Moncherud og andre skrivemåter (ca 1761-1829), som var høker i Xia. Han kalles hanskemaker og høker ved dåpen i 1799. Han nevnes som verge og formynder for konas halvsøster ved skifte etter Gulbrand Walebye i 1800, se over. Familien bodde i Xia i Vestre Kvarter nr 283 ved FT 1801. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058232002882 Jacob var da høker, 40 år (døde enkemann i Toldbodgaden Xia 24.10 1828, 68 år https://media.digitalarkivet.no/view/7241/158 ) gm Anne Kirstine Christensd 33 år, hennes 2 ekteskap, (døde i Xia 26.4, b 2.5 1803, 39 år) https://media.digitalarkivet.no/view/7234/397 ). Når og hvor ble de viet? Hvem vet noe mer om Jacob Pettersen Monkerud? Mongerud i 1807? (Det er Munkerud bl.a. i Nesodden, i Nes i Akershus og i Lunner) Barn i 1801(*) og andre – jeg ha bare funnet dåpen til noen av barna: *Andreas Hansen 15 år, *Inger-Maria Jacobsd 10 år (se under), *Marthe-Cathrine Jacobsd 3 år (? = Chatarina Petersd Monkerud gm 1826 Nils Christian Koren Bredal 1789-1838); Kirstine Jacobsd dp Xia 8.11 1799 ­­– f 29.10 (b. 23.5 1800? 1808?). Wilhelmine Jacobsd dp Xia 26.3 1801– f 13.3; (fadder bl.a. Madam Wallebye enke), Anna Kirstine Jacobsd dp Xia 2.5 1803 – f 14.4, b 5.12 1807. Anna Kirstine ble døpt samme dag som moren ble begravet – fadderne kjørte foran liket og dets følge! https://media.digitalarkivet.no/view/7234/270 (øverst venstre) GENI om Jacob https://www.geni.com/people/Jacob-Moncherud/6000000130330427841 F: Ingeborg Marie Gulbrandsdtr fc 1790 Gulbrand Waleby og Ingers eneste datter Ingeborg Marie Waleby født ca 1790, død ca 1815. Hun kalles Ingeborg Mathea 11 år ved skiftet i 1800, Ingeborg 11 år i FT 1800, Ingeborg ved vielsen i til Jacob Monsen i 1806, Ingeborg Marie ved skiftet etter mora i 1809, Ingeborg Maria ved vielsen til Knud Olsen i 1811 og Ingeborg ved skiftet i mars 1814 etter farmora på Nøkleby. Hun må være død før 1816 da Knud Olsen giftet seg igjen. 1) jomfru Ingeborg Walebye, Lakkegaten viet i Aker kirke 12.12 1806 uten trol. m. Jacob Monsen kjøpmann https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002205712 Jacob var fra Søndre Gryte i Biri, dp Gryte 11sTrin 1772– https://media.digitalarkivet.no/view/9294/76; Bygdeboka: https://www.nb.no/nbsok/nb/e5f2ca53d905203386559cd0d265312f?lang=no#89 Litt forskjellige/usikre opplysninger fra FT 1801, Internett, Jørgen Gløersens «Dødsfall» oa: Jacob Monsen kjøpmann Kristiania i 5 år, f Biri 1772, døde der 5.12 1807; FT 1801 25 år og krambodskar hos kjøpmann Ole Brede i Storgaden i Xia; fikk borgerskap som kjøpmann 30.4 1802. Gift 12.12 1806 den gjenlevende I.M. født Walebye; ved begravelsen dessuten 1 gjenlevende 1 sønn, hans foreldre og søsken. (Hadde Jacob og Ingeborg barn? – 1 sønn??) 4 år seinere giftet hun seg igjen: 2) Madame Ingeborg Maria Wællebye (enke etter avd. kjøpmann Jacob Monsen) gm Xia domk. 23.12 1811 kjøpmann Knud Olsen https://media.digitalarkivet.no/view/7235/43. Jeg har ikke funnet begravelsesdata for Ingeborg Marie? Skifte? G: Inger Maria Jacobsdtr fc 1791 Så giftet Knut seg igjen: Knud Olsen kjøpmann, enkemann (ca 1784-1833) gm Xia domk. 15.3 1816 jomfr. Inger Maria Jacobsd Wallebye https://media.digitalarkivet.no/view/7235/57 Hun var trolig datter av Jacob Pettersen Monkerud, og var da datter til halvsøster til Knud Olsens første kone og var 10 år ved FT 1801, se over. At hun kalles Wallebye ved vielsen kan kanskje skyldes at mora kan ha brukt dette navnet, evt. at hun hadde bodd hos sin mormor Inger og/eller sin tante «Madame Wallebye» i Lakkegata. Knud Olsen og Inger Maria hadde 11 barn iflg. Gløersen, Geni oa. Jeg har ikke studert det nærmere. Jørgen Gløersen "Dødsfall i Norge": Knud Olsen kjøpmann d. Kra. 28.3 1833, 48 ¾ år E. «i den kummerligste stilling», enke Inger Marie sal. Olsen, 11 barn hvv 7 gj. levende. Grace Romsland: https://www.geni.com/people/Knud-Olsen/6000000041490296538. Knud ble borger som kjøpmann i 1811: https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000023995 . Knud Olsen døde 29.3 1833 på Sorgenfri (et sykehus som lå på Hammersborg), b. 3.4, 49 år gammel. https://media.digitalarkivet.no/view/7242/171 Spørsmål om Knud Olsen i Digitalarkivet: https://forum.arkivverket.no/topic/187297-søker-knud-olsen-gift-med-inger-maria-ruud/?tab=comments#comment-1864560 Det var nok for i dag Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Susanna Jackson (Lerum) Helmcamp (1863-1958) - frå Luster til Texas - manglande detaljar om døtrene og vigslene deira?

4. juli 2020 - 22:55
Hjarteleg takk til Sven for nye spennande innlegg om denne huslyden. Då er ogso vigsli til Mabel kommi på plass, men sjølve vigsli til yngste søsteri Marguerite ser ut til å vera «vanskeleg». Dette minner jo nesten om Norsk lysingsblad, der sjølve vigsli ikkje vert annnonsert, men ho har nok finne stad ganske kort tid etter... Vigselsregisteret for Tarrant Co., TX synest vera noko mangelfullt! Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden, nesten heilt komplett: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Susanna Gjertsdotter {Lerum}, f. {i Luster} 9.3.1863, Susie Jackson Lerum utvandra til Amerika i 1881 og gifte seg i Ft. Worth, Tx. 12.4.1888 med William Ferdinand, kjend som Fredrick Helmcamp, f. i Ripley Co., Ind. 15.4.1867. Fredrick var ei tid spannkøyrar («teamster»), men vart sidan fôrhandlar («feedstore owner and operator»). Susie var i 1923 ein tur til Noreg på vitjing, men elles vart ho og Fredrick buande levetidi ut i Ft. Worth, Tarrant Co., Tx. Fredrick d. i Ft. Worth, Tx. 9.9.1940, medan Susie Helmcamp d. same staden 18.12.1958. Dei fekk fire døtrer i lag: a. Lillian Henrietta Helmcamp, f. i Tarrant Co., Tx. 22.10.­1888, d. i Ft. Worth, Tx. 4.5.1959. Ho gifte seg i Ft. Worth, Tx. 2.6.1910 med Leon Roy, kjend som Roy Ellis. Han var f. i Memphis, Tenn. 15.6.1888 og d. i Ft. Worth, Tx. 14.11.1972. Roy Ellis var kolonialkjøpmann (”grocer”), og han og Lillian budde i Ft. Worth, Tarrant Co., Tx. Dei fekki fire døtrer i lag. b. Edna Claudine Helmcamp, f. i Tarrant Co., Tx. 30.4.1890, d. i Midland, Tx. 2.5.1965. Ho gifte seg første gongen i Ft. Worth, Tx. 28.10.1909 med John Wells Dawson, f. på Manhattan, N.Y. 27.2.1881. John var elektrikar («electrician»), og han og Edna budde for det meste i Ft. Worth, Tarrant Co., Tx. der John sette livet til ved eit ulukkeshende 30.6.1928. Edna gifte seg so 9.4.1932 att i Kansas City, Mo. med Edward Thornton Marsh, f. i Henry Co., Mo. 11.2.1892. Edward var dyrlækjar («veterinarian») og d. i Midland, Tx. 20.4.1965. Edward og Edna budde i St. Joseph, Buchanan Co., Mo. og i Odessa, Ector Co., Tx., men flytte i 1955 som pensjonistar til Midland, Midland Co., Tx. Edna fekk fire born, som alle frå første ekteskapet. c. Mabel Willie Helmcamp, f. i Tarrant Co., Tx. 18.12.1892, d. i Ft. Worth, Tx. 17.12.1967. Mabel gifte seg i Ft. Worth, Tx. 3.4.1913 med Roger Cleveland Neely, f. i Harland Co., Ky. 16.1.1886. Han d. i Ft. Worth, Tx. 18.1.1964. Roger Neely var brannmann og sidan trygdeagent («fireman and insurance salesman»). Han og Mabel budde i Ft. Worth, Tarrant Co., Tx. og fekk ein son i lag.­ d. Ida Marguerite, kjend som Marguerite J. Helmcamp, f. i Tarrant Co., Tx. 18.12.1899, d. i Ft. Worth, Tx. 24.8.1944. Ho gifte seg ##### (date and place of Marguerite’s marriage? – wedding annuncement May 23, 1919? – Ft. Worth, TX?) med John William Gorden, f. i Cisco, Tx. 26.9.1896. Han d. i Ft. Worth, Tx. 21.5.1955. John Gorden var bokhaldar («accountant»). Han og Marguerite budde i Ft. Worth, Tarrant Co., Tx. og fekk to døtrer i lag. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Erland Olson - fødd på Ringebu i 1853 - opphavet hans og til foreldri hans, samt utvandringsår?

4. juli 2020 - 22:12
Det ser ut til at Orderløkken lå under Søndre Høye, se FT 1891: RA, Folketelling 1891 for 0520 Ringebu herred, 1891, s. 14 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft20100129321018

Pernille Olavsdatter i Øvre Standal 1801 (Bru - Kinn Sogn og Fjordane

4. juli 2020 - 22:10
Eg trur den Pernille Olsdotter som giftar seg med Rasmus Knutsson, er ei anna kvinne. Eg trur det er ho her i 1801, gift med Mats Gulbrandsson: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058405001763 Om du ser på høgre sida her, er det skifte etter ei Pernille Olsdotter, med enkjemann Rasmus Knutsson og søner Kornelius Matsson og Nils Matsson. SAB, Sunnfjord tingrett, H/Ha/Had, 1836-1845, s. 63b-64a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081127650067

Erland Olson - fødd på Ringebu i 1853 - opphavet hans og til foreldri hans, samt utvandringsår?

4. juli 2020 - 22:04
FT 1865, Svastuen: RA, Folketelling 1865 for 0520P Ringebu prestegjeld, 1865, s. 67 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft20090722640250

Arbeidsgruppe Bunemann

4. juli 2020 - 21:59
Giftemålet var i 1768 i følge avisen jeg lenket til. Hun var godt voksen da hun giftet seg, hvilket rimer med at det ikke ble noen barn i ekteskapet. I følge FT 1801, kort tid før hun døde, var hun 77 år gammel https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390016980 I følge opplysniger ved begravelsen i 1801 skulle hun være født i 1724. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000195022 https://www.geni.com/people/Anna-Alida-Meyer/6000000020367599538 Det skal finnes et begravelsesvers etter henne https://www.nb.no/items/02585b8f0be19a151b80715f7e2e0962?page=85&searchText="Alida Busch" Johan og Anna Alida hadde tatt seg av has søsterdatter og hennes brorsønn. https://www.nb.no/items/63fe0bac238fd7ce4d4fb7ed2d4e66d9?page=0&searchText="Alida Busch" Johan Busch døde 99.11.1793 etter et smertefullt sykeleie. De er nevnt i forbindelse med hus 217 i 11.rode http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/3077/GBB1753.pdf?sequence=1&isAllowed=y Det er mulig at det går an å finne ut hvem denne brorsønnen var, og dermed hva hennes bror het. Men Anna Alida Meyers dåp står her: https://www.digitalarkivet.no/kb20070320640648 Korskirken 15.12.1724, av foreldre Henric Meyer Albertson(?) og Margaretha Schrøder. Foreløpig vet jeg ikke hvordan disse kan kobles på de andre Meyer'ene.

Erland Olson - fødd på Ringebu i 1853 - opphavet hans og til foreldri hans, samt utvandringsår?

4. juli 2020 - 21:57
Det er ikke enkelt å holde husmannsplassene fra hverandre. "....stua" kunne ofte bli brukt som en generell betegnelse, mens "....moen", "....haugen" osv var en mer presis betegnelse. Ellers var "....stua" gjerne brukt om en plass uten, eller med lite jord.

Erland Olson - fødd på Ringebu i 1853 - opphavet hans og til foreldri hans, samt utvandringsår?

4. juli 2020 - 21:53
Erlands konfirmasjon (nr. 34): SAH, Ringebu prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1860-1877, s. 186 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070201650192

Erland Olson - fødd på Ringebu i 1853 - opphavet hans og til foreldri hans, samt utvandringsår?

4. juli 2020 - 21:51
Hjarteleg takk til Per for nye spennande innlegg! Etter at du no fann utvandringi hans Erland frå 1880 og han der nytta namnet Orderløkken, er det vel kanskje meir naturleg eg skriv han utvandra derifrå - jmf. FT1875: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0520&kenr=003&bnr=0035&lnr=00 Men under kva matrikkelgard låg denne plassen? Elles er eg lite vetta forvirra over opphavet til Mari Engebretsdotter - Bøstua eller Bømoen? Det er ikkje alltid so greitt når ein ikkje er lokalkjend - eg har vel aldri vore i Ringebu anna enn ved gjennomkøyring på riksvegen... Ein ny kjempetakk for framifrå bistand!

Erland Olson - fødd på Ringebu i 1853 - opphavet hans og til foreldri hans, samt utvandringsår?

4. juli 2020 - 21:47
Maris konfirmasjon (nr. 42): SAH, Ringebu prestekontor, Ministerialbok nr. 5, 1839-1848, s. 254-255 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070131620081

Det eldste norske farskap (omkring 70 år og eldre)

4. juli 2020 - 21:33
Ole Pedersen født 1811 i Sande får sitt siste barn Hulda Gustava i 1891 med 2 kona si Elise Karlsdtr https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000751803

Need help deciphering a probate index card

4. juli 2020 - 21:24
Thanks for the help

Sider